ഡെബിയന്‍ പാക്കേജിങ്ങ് പഠിക്കാനുള്ള വഴികാട്ടി

3 views   |   01:45:15   |   2020-09-05   |   2 likes / 0 dislikes

Watch video in Videos.fsci.in Open in new tab

ഡെബിയന്‍ വീഡിയോകള്‍ മലയാളത്തില്‍

Hosted on Videos.fsci.in

ഡെബ്മേക്ക് (debmake) ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡെബിയന്‍ പാക്കേജ് (.deb ഫയല്‍) ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇതിനായി ആവശ്യമുള്ള ഡെബിയന്‍ അണ്‍സ്റ്റേബിള്‍ (സിഡ്)സിസ്റ്റം schroot ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നതു് മൂജിബ് ഇവിടെ വിശദീകരിയ്ക്കുന്നു https:/...

Language Malayalam
Category Science & Technology
Licence Attribution - Share Alike
NSFW SFW