തുളസിക്കതിർ നുള്ളിയെടുത്തു കണ്ണന്നൊരു മാലക്കായ്

8 views   |   07:54   |   2020-04-13   |   1 likes / 0 dislikes

Watch video in Peertube.co.uk Open in new tab

svariyar_me

Hosted on Peertube.co.uk

Song: #thulasikathir Singer : Kalyani Nair [Ammalu]

കണ്ണാ...കണ്ണാ...കണ്ണാ...കണ്ണാ...കണ്ണാ... തുളസിക്കതിര്‍ നുള്ളിയെടുത്തു- കണ്ണനൊരു മാലക്കായി... പൊട്ടാത്ത നൂലില്‍ കെട്ടി... എന്നെന്നും ചാര്‍ത്താം ഞാന്‍... തുളസിക്കതിര്‍ നുള്ളിയെടുത്തു... ക...

Language Malayalam
Category Music
Licence No licence specified
NSFW SFW