Search:

Found 3 videos

தந்தி தொலைக்காட்சியில் டிஜிட்டல் சுரண்டல் நிகழ்ச்சி - பாலாஜி (FSFTN) by Online Privacy
03:25

தந்தி தொலைக்காட்சியில் டிஜிட்டல் சுரண்டல் நிகழ்ச்சி - பாலாஜி (FSFTN)

Online Privacy   |   22 views   |   2019-02-08

தந்தி தொலைக்காட்சியின் **டிஜிட்டல் சுரண்டல்** நிகழ்ச்சியில் நம் **FSFTN** உறுப்பினர் **பாலாஜி** தனது கருத்துகளை தெரிவித்தார். கூகுல் டெஸ், போன் பே, பேடிஎம் போன்ற செயலிகளின் செயல்பாடுகளையும், அதனால் தனிநபரின் தனியுரிமைக்கு ஏற்படும் பாதிப்பையும், அத...